Privatnost prijavljivanja na novosti

Obaveštenje za obradu ličnih podataka - Informativno obaveštenje saglasno i u svrhu Člana 13. Zakonodavne odredbe br. 196 od 30. juna 2003.

U saglasnosti sa Direktvom br. 196 od 30 Juna 2003 (Izjava o zaštiti privatonsti) i pratećih varijacija, želimo da Vam pružimo neophodne informacije u vezi procesuiranja ličnih podataka koje ste uneli.

Ova izjava privatnosti se ne može smatrati važećom za sve druge web-stranici koji bi eventualno mogli da budu dostupni putem linka na sajtovima Kontrolora ovog domena, koji ni na koji način ne može biti smatran odgovornim za sajtove trećeg lica. Ova izjava o zaštiti privatnosti je saopšten u saglasnosti sa Članom 13 zakonske Direktive br. 196/2003 - Pravila za čuvanje ličnih podataka. Ova izjava o zaštiti privatnosti je takođe bazirana na preporuci br. 2/2001, usvojenoj od strane evropskih nadležnih organa za zaštitu ličnih informacija, koja je činila deo radne grupe pod Članom 29 Direktive 95/46/EC, 17. Maja 2001, kako bi identifikovali minimalne zahteve za sakupljanje podataka putem interneta, i posebno, metode, vreme i vrstu informacija koju kontrolori procesiranja trebaju dati korisnicima kada se priključe web-stranici, nezavisno od cilja priključivanja.

“KONTROLOR” PODATAKA, u skladu sa Članom 28 Pravila o zaštiti ličnih podataka, je Candy Hoover Group S.r.l. sa jedinim akcionarom, kompanijom i me Personal Data Protection Code is Candy Hoover Group S.r.l. sa jedinim akcionarom, menadžmentom i koordintorom aktivnosti Candy S.p.A., registrovan je na: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italy, korporativni kapital € 30,000,000.00 u potpunosti plaćen, Italijanski poreski kod i registracioni broj sa Monza e Brianza Registrom kompanija 04666310158, VAT  IT00786860965 – e-mail: privacy@candy.it.

Mesto procesuiranja podataka

Tretmani vezani za usluge na ovom web-sajtu (fizički "prihvaćene" od strane trećeg lica), su takođe kontrolisane u centrali kontrolora podataka i isključivo rukovane od strane njihovih zaposlenih, na zadatku procesuiranja ili od strane trećeg lica zaduženog za održavanje ili rekonstrukciju stranica web-sajta.

Vrsta procesuiranih podataka

Lični i identifikacioni podaci. Lični podaci, uključujući bilo kakve infromacije povezane sa osobom, identifikovanim ili potencijalno identifikovanim, čak indirektno, uz referencu drugih informacija, uključujući lični identifikacioni broj; Identifikacione podatke, lične podatke koji omogućavaju direktnu identifikaciju osobe (npr. ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona itd...).

Podaci tokom pregledanja

Informatički sistemi i softverske procedure korišćene za funkcionisanje ovog sajta zahtevaju određene lične informacije tokom normalnog korišćenja, čije prenošenje je vezano za korišćenje Internet komunikacijskih protokola. Ovo uključuje informacije koje se ne čuvaju kako bi bile povezane sa bilo kojim licem, već da bi po svojoj prirodi omogućile identifikaciju korisnika putem procesuiranja i asocijacije sa podacima koje drže treća lica. IP adrese ili domeni kompjutera korišćeni od strane korisnika koji pristupaju ovom sajtu spadaju u ovu kategoriju, kao i URI (Uniformni Identifikator Izvora) traženih resursa, vreme zahteva, metod korišćen kako bi se poslao zahtev na server, veličina podataka dobijena kao odgovor, numerički kod koji indikuje status odgovora koji je dao server (uspešno, greška, itd.), i druge parametre vezane za operativni sistem i informatičko okruženje korisnika. Podaci mogu biti korišćeni u slučaju eventualne odgovornosti u slučajevima kompjuterskog kriminala protiv sajta.

Podaci koje korisnici dobrovoljno pružaju

Izabrani, eksplicitno dobrovoljni kontakt putem slanja e-mail adresa na ovom sajtu i/ili popunjavanjem različitih formulara, sadrži i čuvanje adrese pošaljioca, neophodno za bilo kakav odgovor na zahteve, kao i dopremljene lične podatke. 

Specifične informacije mogu biti prezentovane na web-stranici u vezi sa pojedinim servisima ili procesuiranjem podataka koje je priložio korisnik. 

Kolačići (Cookies) 

Molimo referišite se za pravila o kolačićima na sledećem linku

Svrha procesuiranja podataka za koju je saglasnost tražena tamo gde je potrebna (Član 23 Direktive 196/03), kao i podaci pruženi na dobrovoljnoj bazi popunjavanjem formulara i/ili slanjem e-mailova će biti predmet procesuiranja za sledeće svrhe:

A) procesuiranje podataka u vezi sa: 
- popunjavanjem podataka za formulare za primanje novosti koje Candy Hoover Group Srl – sa jedinim akcionarom

- povezane administrativne i računovodstvene aktivnosti.

B) procesuiranje podataka (dok nije prekinuto): 
- uz prethodnu saglasnost, za svrhu aktivnosti direktnog marketinga, istraživanja tržišta i drugih komercijalnih istraživanja i direktne prodaje, za primanje - automatizovanim sistemom, e-mailova, telefaxa, MMS poruka, SMS poruka ili bilo kakve druge vrste poruka putem operatera i pošte - informativni materijal sa ciljem merenja nivoa satisfakcije potrošača, promocije, komercijalni i reklamni materijal ili materijal vezan za dešavanja ili inicijative Candy Hoover Group S.r.l. sa jedinim akcionarom, menadžmentom i koordintorom aktivnosti Candy S.p.A., registrovan je na: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italy, korporativni kapital € 30,000,000.00 u potpunosti plaćen, Italijanski poreski kod i registracioni broj sa Monza e Brianza Registrom kompanija 04666310158, VAT  IT00786860965.

C) procesuiranje podataka (dok nije prekinuto): 

- uz prethodnu saglasnost, za svrhu aktivnosti direktnog marketinga, istraživanja tržišta i drugih komercijalnih istraživanja i direktne prodaje, za primanje - automatizovanim sistemom, e-mailova, telefaxa, MMS poruka, SMS poruka ili bilo kakve druge vrste poruka putem operatera i pošte - informativni materijal sa ciljem merenja nivoa satisfakcije potrošača, promocije, komercijalni i reklamni materijal ili materijal vezan za dešavanja ili inicijative Candy Hoover Group S.r.l. i trećih lica ili povezanih kompanija pod zajedničkom kontrolom kao što su GIAS Srl, partneri koji pripadaju kategoriji entiteta koji funkcionišu u finansijskim servisima i/ili rade u sektorima koji proizvode dobra vezana za kupljeni aparat. Kompletna lista kompanija koje pripadaju grupi će biti dostavljena po zahtevu na  privacy@candy.it.

Metode procesuiranja – Zadržavanje

Procesuiranje može biti izvršeno manuelno ili automatski, sa alatima namenjenim da garantuju maksimalnu privatnost i sigurnost, ili od strane osoba koje su specifično zadužene za ove svrhe u skladu sa Članom 31 i daljnjim Direktive 196/03. Ovi podaci mogu biti zadržani za period koji ne prelazi vreme trajanja svrhe za koji su podaci skupljeni i potom procesuirani.

Obim i širenje komunikacije

Vaši podaci, koji su predmet procesuiranja, neće biti šireni i mogu biti poslati kompanijama koje su ugovorno vezane za Candy Hoover Group Srl - sa jedinim akcionarem, izvan i u okviru Evropske Unije, u skladu sa ograničenjima Člana 42 zakonske Direktive br. 196/2003. Lični podaci mogu biti poslati van granica Evropske Unije u zakonskim okvirima koje garantuju Članovi 43 i 44(b) zakonske Direktive br. 196/2003, kako bi se složile sa ugovornim obavezama za potrebne svrhe. Podaci mogu biti poslati trećim licima, koje pripadaju jednoj od sledećih kategorija:

- entiteti koji pružaju usluge održavanja IT sistema koje koristi Candy Hoover Group Srl (sa jedinim akcionarom) i za održavanje telekomunikacionih mreža (uključujući i e-mail);

- kompanije u vlasništvu Candy Hoover Group Srl – sa jedinim akcionarom, treće lice ili kompanijama pod zajedničkom kontorlom kao npr. GIAS Srl, partneri koji pripadaju kategoriji entiteta koji funkcionišu u okviru finansijskih servisa i/ili operativaca iz sektora koji proizvode delove za kupljen aparat. Kompletnu listu kompanija koje pripadaju grupi mogžete dobiti po zahtevu na  privacy@candy.it 

- kancelarije ili kompanije kao deo pomoći ili u konsultantskom odnosu;

- kompetentne nadležne ustanove za ispunjavanje legalnih obaveza i/ili odredaba javnih ustanova, po zahtevu. Entiteti koji pripadaju gore pomenutim kategorijama izvršavaju zadatak kontrolora podataka. Lista odgovornih je konstantno ažurirana i dostupna u centrali kompanije Candy Hoover Group Srl - sa jedinim akcionarem, ulica Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) i po zahtevu na privacy@candy.it.

Priroda odbijanja i pružanja podataka

Osim u sličaju koji je povezan sa pretraživanjem podataka, korisnik je slobodan da pruži lične podatke. Pružanje podataka za pomenute svrhe u tački A) izborno, ali neophodno. Svako odbijanje pružanja neophodnih podataka u vezi sa potrebom A) podrazumeva nemogućnost izvršenja podataka koje su striktno povezane i zahtevane, na primer obezbeđivanja podataka za svrhu usluga kontrolora podataka i učestvovanja u aktivnostima nagradnih igara. Pružanje podataka i saglasnost za njihovo procesuiranje pomenuto u tačkama B) i C) je dobrovoljno. Bilo kakvo odbijanje saglasnosti za svrhe navedene u tačkama B) i C) ne povlači bilo kakve negativne posledice za svrhe navedene u tački A).

Prava povezanih lica koje

Možete se pozivati na prava naznačena u Članovima 7, 8, 9 i 10 zakonske Direktive br. 196 od 30. Juna 2003, kontaktiranjem kontrolora, Candy Hoover Group Srl putem e-maila na privacy@candy.it. Imate pravo da tražite potvrdu postojanja ili nepostojanja podataka u bilo kom trenutku, i da znate sadržaj i poreklo, kako biste potvrdili tačnost ili tražili integraciju ili ažuriranje, ili ispravku istih (Član 7 Pravila zaštite ličnih). U skladu sa istim članom imate pravo da zatražite poništenje, brisanje, transformaciju u anonimnu formu ili blokiranje procesuiranja podataka koji krše zakon, kao i da se suprodstavite tretmanu u bilo kom slučaju legitimnih razloga. Kada kontaktirate Kontrolora, trebalo bi da date Vašu e-mail adresu, ime, adresu i/ili telefonski broj, kako bi obezbedili pravilno reagovanje na Vaš zahtev. Tako da u slučaju da ne želite da primite sredtstva komunikacije putem direktnog marketinga (e-mail, SMS, MMS, fax), dovoljno je da pošaljete poruku na privacy@candy.it u bilo kom trenutku, sa naslovom “cancellation of automated communication” ili da koristite automatske sisteme poništavanja koji su dostupni samo putem e-mailova, i više Vam neće smetati.

Tako da, u slučaju da ne želite da primate više tradicionalnih materijala putem direktnog marketinga (pozivi operatera, papirna pošta), biće dovoljno da pošaljete e-mail na  privacy@candy.it u bilo kom trenutku, sa naslovom “cancellation of traditional communication”, i više Vam neće smetati.

Tako da, u slučaju da ne želite da više ne želite da primate bilo kakav oblik direktnog marketinga, biće dovoljno da pošaljete mail na  privacy@candy.it u bilo kom trenutku, sa naslovom “cancellation of marketing”, i više Vam neće smetati.

Amandmani na izjavu o zaštiti privatnosti

Kontrolor zadržava pravo da  izmeni, ažurira, dopuni ili izbriše delove ove izjave o zaštiti privatnosti u bilo kom trenutku. Obaveza proveravanja amandmana sa vremena na vreme ostaje na korisniku. Kako bi olakšali verifikaciju, izjava o zaštiti privatnosti indikuje datum poslednjeg ažuriranja.

Datum ažuriranja: 03.07.2015